จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู รองลงมาคือชาวไทยเชื้อสายจีนและพุทธ อย่างไรก็ตาม ยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

แนะนำที่เที่ยว

  • เขื่อนบางลาง เขื่อนหินทิ้งที่สร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแห่งแรกของภาคใต้ สันเขื่อนยาว 442 ม. เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำได้กว้างไกล
  • ถ้ำกระแชง ถ้ำลอดที่มีชื่อเสียง ลักษณะคล้ายอุโมงค์ลอดภูเขา ยาวประมาณ 20 ม. และมีลำธารไหลลอดถ้ำ ผนังถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย
  • น้ำตกกือลอง เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลตกลดหลั่นมาห้าชั้น จากหน้าผาสูงลงสู่แอ่งน้ำกว้างเบื้องล่าง แวดล้อมด้วยป่าเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม
  • น้ำตกละอองรุ้ง น้ำตกใหญ่ของ อช.บางลาง มีสี่ชั้น ชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่สูงและสวยที่สุด กระแสน้ำไหลทิ้งตัวลงสู่แอ่งน้ำที่มีหน้าผาล้อมรอบอยู่จนเกิดเป็นละอองน้ำฟุ้งกระจาย เมื่อกระทบแสงแดดจะเกิดรุ้งสวยงาม
  • พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัยองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 1300 ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญหนึ่งในสามของภาคใต้ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
  • เมืองเบตง อำเภอใต้สุดของประเทศไทย ที่ตั้งของเมืองโอบล้อมด้วยทิวเขาสูง อากาศเย็นสบาย ทำให้สามารถปลูกไม้ดอกสีสวยได้ตลอดปี จนได้ชื่อว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม” นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสมุนไพรจีน และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ จึงได้รับสมญานามว่า “เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” อีกด้วย
  • สวนสาธารณะเบตง หรือสวนสุดสยาม ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตง ภายในสวนร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นและไม้ดอกนานาพรรณ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และจุดชมทิวทัศน์เมืองเบตง
  • หมู่บ้านซาไก ชุมชนของชาวพื้นเมืองที่รู้จักกันในชื่อเงาะป่าซาไก โดยรวบรวมซาไกที่กระจัดกระจายอยู่ใน จ. ยะลาให้มาอยู่รวมกัน โดยสร้างบ้านและจัดสรรที่ดินให้ สมเด็จย่าพระราชทานคำว่า “ศรีธารโต” ให้ซาไกกลุ่มนี้ใช้เป็นนามสกุล
  • อุโมงค์ปิยมิตร หรืออุโมงค์เบตง เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่ขุดอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กม. มีทางเข้าออกและแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ด้านนอกจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำรงชีพในป่าสมัยก่อนให้ชมด้วย
  • อช. บางลาง ผืนป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ปกคลุมด้วยป่าดงดินชื้นอุดมสมบูรณ์และชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่า บริเวณที่ทำการมีน้ำตกธารโต เป็นน้ำตกใหญ่มีทั้งหมดเก้าชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 20 ม. ไหลลดหลั่นต่อเนื่องลงไปตามซอกหิน นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำที่แอ่งน้ำกว้างของชั้นที่ 1
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share