อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของภาคเหนือตอนล่าง โดยสภาพภูมิศาสตร์เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงสลับซับซ้อน ซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด เนื่องจากทำเลที่ตั้งดังกล่าวจึงทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน มีอากาศฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน และมีช่วงฤดูแล้งคั่นอยู่อย่างชัดเจนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกติจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีช่วงฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงที่สุด

แนะนำที่เที่ยว

 • เขื่อนสิริกิติ์ เวลาเปิดปิด (07.00-17.00 น.) เขื่อนดินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขวางกั้นลำน้ำน่านจนเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่มีชื่อว่าทะเลสาบสุริยัน-จันทรา และปรากฏเกาะแก่งมากมาย เหมาะแก่การล่องเรือชมทิวทัศน์อันงด-งาม
 • น้ำตกแม่พลู น้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำให้ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ รอบบริเวณร่มรื่น
 • บ่อเหล็กน้ำพี้ เวลาเปิดปิด (08.00-17.00 น.) แหล่งเหล็กกล้าที่นำมาใช้ทำพระแสงดาบในยุคโบราณ มีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ แต่เห็นชัดเจนสองบ่อ คือ บ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์
 • วนอุทยานต้นสักใหญ่ มีต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก อายุประมาณ 1,500 ปี ความยาวรอบต้น 987 ม. สูง 47 ม. แต่ส่วนยอดถูกพายุพัดหัก บริเวณวนอุทยานมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเที่ยวชมป่าเบญจพรรณ
 • วัดท่าถนน วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำน่าน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก
 • วัดธรรมาธิปไตย เป็นที่เก็บบานประตูเก่าแก่สมัยอยุธยาของวิหารหลังใหญ่วัดพระฝาง กล่าวกันว่าเป็นบานประตูไม้แกะสลักที่มีความงามเป็นที่ 2 รองจากประตูวิหารวัดสุทัศน์ที่กรุงเทพฯ
 • วัดพระแท่นศิลาอาสน์ มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานเป็นลายกลีบบัว สร้างในสมัยสุโขทัย ศาลาการเปรียญยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 • วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เดิมชื่อวัดมหาธาตุ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุทุ่งยั้งพระธาตุคู่เมืองอุตรดิตถ์ เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 • วัดพระยืนพุทธบาทยุคล มีมณฑปศิลปะเชียงแสนครอบรอยพระพุทธบาทบนฐานดอกบัว และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย เรียกว่าหลวงพ่อพุทธรังสี
 • เวียงเจ้าเงาะ หรือเมืองทุ่งยั้ง เมืองโบราณที่มีการขุดพบวัตถุโบราณ เช่น กลองมโหระทึก พร้าสำริด
 • อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติในความกล้าหาญและเสียสละของท่าน ใกล้กับอนุสาวรีย์มี พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก
 • อช. คลองตรอน มีน้ำตกคลองตรอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่น สายน้ำไหลตกลงมาเป็นน้ำตกหลายชั้น แต่อยู่ห่างกันเป็นระยะทางไกล ชั้นที่ 1 สูงกว่า 20 ม.
 • อช. ภูสอยดาว ผืนป่าบนเทือกเขาชายแดนไทย-ลาวโดยมีป่าสนสามใบและทุ่งหญ้าปกคลุมพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่บนวภูสอยดาวที่ระดับความสูง 1,633 ม. ช่วงปลายฝนต้นหนาวทุ่งลานสนจะงดงามด้วยดอกไม้นานาชนิด
 • อช. ลำน้ำน่าน มีป่าผลัดใบเหนือเขื่อนสิริกิต์ และมีจุดชมทิวทัศน์ผืนป่าและอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ได้ที่ภูพญาพ่อ
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share