จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมชื่อ บ้านสิงห์ท่า, เมืองยศสุนทร เป็นเมืองเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป

แนะนำที่เที่ยว

  • กู่จาน พระธาตุเก่าแก่ที่ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสร้างพระธาตุพนมที่ จ. นครพนม
  • ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยเจนละ-ทวารวดี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งยังปรากฏซากวัด สระน้ำ และกำแพงเมืองแต่ทรุดโทรมมากแล้ว
  • พระธาตุก่องข้าวน้อย ปูชนียสถานสำคัญของเมืองยโสธร เป็นเจดีย์เล็กๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านอีสานเพราะสร้างขึ้นโดยหนุ่มชาวนาเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับมารดาที่ตนฆ่าตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ต่างจากปูชนียสถานอื่นๆ ที่มักเกี่ยวพันกับพุทธศาสนา
  • วัดสงเปือย พระประธานภายในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปใหญ่มีหน้าตักกว้าง 3 ม. สูง 8 ม. ปั้นด้วยอิฐและปูนมีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี ภายในวัดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่อินเดียและพิพิธภัณฑ์ของโบราณซึ่งเก็บรวบรวมจากดงเมืองเตย
  • ภูถ้ำพระ ภูเขาที่มีโขดหินรูปทรงต่างๆ แปลกตาน่าชม และมีถ้ำพระอยู่บนชะง่อนผา ภายในมีพระพุทธรูปโบราณอยู่จำนวนมาก
  • วัดมหาธาตุ วัดคู่เมืองยโสธร ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือ พระธาตุยโสธร พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ลักษณะคล้ายพระธาตุก่องข้าวน้อย และมีหอไตรกลางน้ำแกะสลักซุ้มและบานประตูลวดลายงดงาม
  • รอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่บริเวณเนินทรายขาวสูงขึ้นกลางพื้นที่ลุ่มน้ำชี นับเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของเมืองยโสธร บริเวณเดียวกันยังมีสิ่งน่าสนใจคือ พระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรกและหลักศิลาจารึกศิลาแลง
  • สวนสาธารณะพญาแถน ตั้งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำลำทวน ภายในพื้นที่ 18 ไร่มีลำน้ำเล็กๆ ไหลล้อมรอบและประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดบั้งไฟประจำปีของจังหวัดยโสธร
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share