ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เดิมสะกดว่า ไชยภูมิ์ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 ถึงมากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่พื้นที่บางส่วนของอำเภอ หนองบัวระเหว ,เทพสถิต ,คอนสาร ,เกษตรสมบูรณ์ ,หนองบัวแดง ,ภูเขียว ,แก้งคร้อ ,ภักดีชุมพล ,ซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ จุดสูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ คือ ภูเขาโป่งทองหลาง มีความสูง 1,336 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง

แนะนำที่เที่ยว

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ผืนป่าอนุรักษ์ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก จึงเป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อเสียง บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังเป็นทุ่งกว้างใหญ่ และแหล่งหากินของฝูงเนื้อทราย
 • เขื่อนจุฬาภรณ์ สร้างกั้นลำน้ำพรมจนเกิดเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงามของผืนน้ำและทิวเขา
 • ใบเสมาบ้านกุดโง้ง สถานที่รวบรวมใบเสมาหินทรายโบราณขนาดใหญ่ที่สุดพบรอบหมู่บ้าน ส่วนใหญ่สลักลวดลายเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา
 • ปรางค์กู่ ศาสนสถานเล็ก ๆ ของขอมที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นอโรคยาศาล มีปรางค์ประธานและวิหารล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแดง
 • ผาเกิ้ง หน้าผาริมทางหลวงที่เป็นจุดชมทิวทัศน์เบื้องล่างได้งดงามมาก และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติคู่เมืองชัยภูมิ
 • พระธาตุหนองสามหมื่น ปูชนียสถานเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมผสมผสานระหว่างล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา
 • ภูพระ ภูเขาเตี้ย ๆ ที่มีภาพจำหลักของพระพุทธรูปอยู่ที่ผนังของลาดเขา อายุอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้น ภาพใหญ่ที่สุดเป็นพระพุทธรูป เรียกว่า พระเจ้าองค์ตื้อ
 • หนองแวง บึงน้ำใหญ่หน้าที่ว่าการ อ. คอนสวรรค์ในช่วงฤดูหนาวจะมีฝูงนกเป็ดน้ำหลายหมื่นตัวอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ พร้อมกับนกน้ำอีกจำนวนมาก
 • ถ้ำวัวแดง ถ้ำขนาดใหญ่บนเทือกเขาวัวแดง ประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อย เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบ่อทอง ถ้ำยายชี
 • อช.ตาดโตน เป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดโตนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองชัยภูมิ สายน้ำไหลมาตามลานหินกว้าง มีแอ่งน้ำให้เล่นเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกผาเอียง น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผานิต
 • อช.ไทรทอง ผืนป่าบนเทือกเขาพระยาฝ่อและเทือกเขาพังเหย ในช่วงต้นฤดูฝนจะมีทุ่งบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวทั้งสีชมพูและสีขาว ใกล้กับที่ทำการมีน้ำตกไทรทองที่มีสายน้ำแผ่กว้างลงมาเป็นม่านน้ำตก
 • อช.ป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ช่วงต้นฤดูฝนจะพากันออกดอกสีชมพูท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีบนลานหินและหมู่ไม้เตี้ยแคระ และมีลานหินงามที่เต็มไปด้วยก้อนหินรูปทรงแปลกตา
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share