สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวจากแนวเหนือลงใต้สู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือ ในช่วงฤดูฝนบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า บ้านท่าจีน ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะบ้านท่าจีนขึ้นเป็น เมืองสาครบุรี เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลในช่วงสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเล

แนะนำที่เที่ยว

 • แหล่งดูนกป่าชายเลนโคกขาม เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทยตอนใน มีพื้นที่เป็นป่าชายเลน นากุ้ง และนาเกลือ จึงเป็นที่อาศัยของนกอพยพที่ย้ายถิ่งเข้ามาในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะ นกชายเลนปากช้อนที่หายากและใกล้สูญพันธ์.
 • ศาลพันท้ายนรสิงห์ ( 8.00-20.00 ) ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ มีหลักประหาร เจ้าแม่ศรีนวล และรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์
 • วัดใหญ่จอมปราสาท วัดเก่าแก่ มีอายุราวๆ 500 ปีตามซากโบราณสถานภายในวัดมีโบสถ์หลังใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามตามแบบสมัยอยุธยา
 • วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัย ซึ่งชาวคลองดำเนินสะดวก ให้ความนับถือศรัททรามาหลายชั่วอายุคน
 • วัดป่าชัยรังสี มีโบสถ์หลังใหญ่ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมของล้านนาและภาคกลางประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงา่ม
 • วัดนางสาว วัดนางสาวมีโบสถ์มหาอุตตม์เป็นโบสถ์ฐานโค้งรูปเรือสำเภา และไม่มีหน้าต่าง ยังมีวิหารคู่สองหลัง ประดับด้วยกระจกสีอย่างสวยงาม
 • วัดช่องลม ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อหินแดง พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบอยุธยาตอนปลาย และในวิหารหลวงปู่แก้ว ยังเป็นที่อาศัยของนกแอ่นกินรังหลายพันตัว
 • วัดโคกขาม วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่3 หน้าบันแกะสลักรูปสัตว์และดอกไม้มงคลสวยงามมาก และได้มีการขุดพบซากเรือโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระเจ้าเสือ
 • วัดโกรกกราก ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน พระประธานในโบสถ์ไม้สักเป็นพระพุทะรูปศิลาแลงปางมารวิชัย และรูปเหมือนหลวงปู่กรับ อดีตเจ้าอาวาสใส่แว่นดำ
 • ตลาดหลักสาม ตลาดเก่าแก่ชุมชนริมน้ำมีร้านค้าเป็นห้องแถวขนานไปกับลำคลองมีท่าเรือสำหรับนั่งชมบรรยากาศของคลองดำเนินสะดวก
 • ตลาดน้ำบ้านหลักห้า ( 5.00-8.00 ) ตลาดน้ำแบบดั้งเดิม มีวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำอันหลากหลาย
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share