พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร

แนะนำที่เที่ยว

 • เจดีย์ภูเขาทอง เจดีย์ใหญ่กลางทุ่งภูเขาทอง เป็นเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบมอญ ปัจจุบันบูรณะใหม่ทาสีขาวทั้งองค์
 • ปราสาทนครหลวง ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนเขาที่ถมด้วยดิน ภายในมีปรางค์และพระพุทธบาทน่าชม
 • วัดไก่ วัดเก่าแก่ที่มีวัตถุโบราณและสิ่งประดิษฐ์ไฮเทค บริเวณป่าหน้าวัดมีฝูงลิงแสมและลิงกังอาศัยอยู่
 • พระราชวังบางปะอิน เวลาเปิดปิด (08.30 – 15.30 น.) ชมพระที่นั่งที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอันงดงามของไทย ยุโรป จีน และนั่งกระเช้าข้ามคลองเพื่อชมวัดนิเวศนธรรมประวัติที่มีโบสถ์ยอดแหลมสูงและประดับกระจกสีตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิกคล้ายโบสถ์ฝรั่ง
 • พระราชวังโบราณ เวลาเปิดปิด (07.00 – 18.00 น.) พระราชฐานครั้งกรุงศรีอยุธยารุ่งเรือง ปัจจุบันเหลือแต่ซากอิฐปูนและเจดีย์สามองค์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์
 • เพนียดคล้องช้าง สถานที่คัดเลือกช้างลักษณะดีมาใช้งานในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อเป็นกำแพงอิฐล้อมเป็นคอกสี่เหลี่ยม มีประตูสำหรับต้อนโขลงช้างป่าให้เดินเข้าซองไป
 • วัดไชยวัฒนาราม เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.30 น.) วัดใหญ่ที่แสดงถึงศิลปกรรมอันรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมอันงดงามของหมู่ปรางค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร เวลาเปิดปิด (07.00 – 18.00 น.) วัดเก่าแก่เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุด
 • วัดมเหยงคณ์ (08.30 – 18.00 น.) วัดนี้มีเจดีย์ช้างล้อมเพียงแห่งเดียวในอยุธยา เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมและมีช้างปูนปั้นโผล่ออกมาถึง 99 หัว
 • วัดใหญ่ชัยมงคล เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.) มีเจดีย์สูงจากฐานถึงยอด 60 ม. นับเป็นเจดีย์สูงใหญ่ที่สุดในอยุธยา
 • วัดหน้าพระเมรุ วัดเดียวที่รอดพ้นความเสียหายครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 จึงยังคงมีงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ใหญ่ในโบสถ์
 • ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เวลาเปิดปิด (08.00 – 16.30 น.) ชมการสาธิตการผลิตสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีสวนนกในกรงขนาดใหญ่ และตู้แสดงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในวังปลา และหมู่บ้านไทยสี่ภาค
 • โฮมสเตย์รางจระเข้ ชุมชนเล็ก ๆ ริมลำคลองรางจระเข้เป็นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมบ้านทรงไทยริมน้ำและนำเที่ยววิถีชุมชน
 • ตลาดน้ำคลองสระบัว ตลาดน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดอยุธยา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย

ที่เที่ยวในตัวเมือง

 • คุ้มขุนแผน เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.) เรือนไทยโบราณหลายหลังที่ปลูกรวมเป็นหมู่ และมีชานเขื่อนเรือนแต่ละหลัง ซึ่งคนอยุธยาในอดีตนิยมปลูกกัน โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยได้เหมาะกับภูมิอากาศและธรรมชาติของเมืองร้อน
 • เจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นเจดีย์สีทององค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณืแต่สมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรสตรีผู้สละพระชนม์ชีพบนหลังช้าง ในการกระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรกษัตริย์พม่า
 • ป้อมเพชร ป้อมริมแม่น้ำที่สร้างขึ้นมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเป็นป้อมเดียวที่เหลืออยู่ และได้รับการบูรณะจนสมบูรณ์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.) สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบภายในอยุธยา เช่น กรุสมบัติเครื่องทองต่าง ๆ จากวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และเจดีย์ศรีสุริโยทัย พร้อมจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชนบทอยุธยา
 • พระราชวังโบราณ เวลาเปิดปิด (07.00 – 18.00 น.) ปัจจุบันเหลือแต่ซากฐานอิฐปูนของเขตพระราชฐาน มีเพียงเจดีย์สามองค์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ตั้งตระหง่านในเขตพุทธาวาสเป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวได้ระลึกถึงยุครุ่งเรืองของราชธานีศรีอยุธยา
 • วัดธรรมิกราช มีเจดีย์ช้างล้อมอยู่หน้าซากวิหาร เป็นเจดีย์ระฆังคว่ำทรงลังกา รอบฐานเจดีญ์มีประติมากรรมปูนปั้นเป็นสิงห์โผล่ออกมา
 • วัดพระราม เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.) วัดร้างที่มีปรางค์องค์ใหญ่ตั้งตระหง่านใกล้บึงพระราม ซึ่งเป็นบึงน้ำใหญ่อยู่ภายในสวนสาธารณะของชาวอยุธยา
 • วัดมงคลบพิตร เวลาเปิดปิด (07.00 – 18.00 น.) อยู่ติดกับพระราชวังโบราณ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อมงคลบพิตร พระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ที่หล่อด้วยสำริดศิลปะอยุธยาตอนต้น มีพระพักต์ค่อนข้างเหลี่ยม พระขนงโค้งอ่อนหวาน แสดงถึงการผสมผสานกับศิลปะสุโขทัย
 • วัดโลกยสุธาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในอยุธยา
 • ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เวลาเปิดปิด (09.00 – 17.00 น.) ภายในจัดแสดงพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยาจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยจำลองสภาพสังคมและวัฒนธรรม ให้ชมด้วยรูปแบบทันสมัย
 • ตลาดน้ำคลองสระบัว เวลาเปิดปิด (10.00 – 17.00 ) ตลาดน้ำคลองสระบัว ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือ (ทุ่งขวัญ) และอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดหน้าพระเมรุ และเพนียดคล้องช้างเปิดให้มีการแสดง “เวทีละครพื้นบ้าน” พร้อมการขับเสภาให้ได้ชมกัน
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share