นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีต เช่น บ้านวัดชลอ บ้านวัดเขมา บ้านบางม่วง บ้านตลาดขวัญ บ้านบางขนุน เป็นต้น ยังเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร

แนะนำที่เที่ยว

 • เกาะเกร็ด เป็นชุมชนของชาวมอญท่ามกลางสวนผลไม้และวัดวาอารามเก่าแก่ เต็มไปด้วยบรรยากาศและสีสันของวัฒนธรรมมอญ มีการทำเครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณ และเป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านแบบมอญแท้ ๆ
 • คลองแม่น้ำอ้อม สองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวสวนและบ้านเรือนแบบเก่าหลายรูปทรง และวัดเก่าแก่ที่มีศิลปะงดงาม มีเส้นทางล่องเรือเที่ยวจากท่าน้ำนนท์ ชมวิถีชีวิตและสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดชะลอ วัดโพธิ์บางโอ วัดบางอ้อยช้าง วัดบางขนุน วัดปรางค์หลวง วัดอัมพวัน และสวนเกษตรบางรักน้อย สวนเมืองนนท์แบบดั้งเดิม
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องดินเผา เวลาเปิดปิด (08.00 – 18.00 น.) จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณไว้มากที่สุด มีอุปกรณ์ใช้ทำและหม้อน้ำหลายรูปทรง
 • วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร มีพระตำหนักโบราณตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ คือ พระตำหนักแดงและพระที่นั่งมูลมณเฑียร
 • วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีกำแพงแก้วและป้อมปราการสี่มุมดูงามสง่า โบสถ์งดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยปนจีนในสมัยรัชกาลที่ 3
 • วัดชมพูเวก มีโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบวิลันดา หรืออาคารที่ได้แบบอย่างมาจากอาคารของชาวฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี
 • วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดโบราณสมัยอยุธยา มีสิ่งน่าสนใจ เช่น โบสถ์ตกแต่งลวดลายปูนปั้นศิลปะตะวันตกวิหารพระพุทธไสยาสน์ พระมหารามัญเจดีย์ เจดีย์มุตา และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณ
 • วัดปราสาท ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ฝีมือของสกุลช่างนนทบุรี
 • วัดสวนแก้ว วัดที่พระพิศาลธรรมพาทีหรือพระพะยอมกัลยาโณ จำพรรษา ซึ่งท่านได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมหลายอย่าง เช่น โครงการสวนป่าสมุนไพร โครงการช่วยน้องท้องหิว โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ ภายในวัดไม่มีถาวรวัตถุใหญ่โต แต่เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น ในวัดพระมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระพะยอม
 • วัดเล่งเน่ยยี่2 วัดจีนบางบัวทอง (วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ) เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก มีพื้นที่ 2 ไร่เศษที่ชาวบ้านบางบัวทองให้ความศรัทธามาเนิ่นนาน ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกาย มีปณิธานจะพัฒนาที่ส่วนนี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
 • อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก เวลาเปิดปิด (09.00 – 18.00 น.) สวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา งดงามด้วยเรือนไทยและศาลาทรงไทยท่ามกลางหมู่ไม้ผลและไม้ดอกประดับ
 • ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เวลาเปิดปิด (08.00 – 16.00 น.) เรือนไม้เก่าหลังใหญ่ริมแม่น้ำ สร้างด้วยไม้สักตามแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลของตะวันตก
 • ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ ตลาดริมคลอง เดินทางสะดวกสะบาย มีสินค้าหลากหลายประเภท มีบริการพาเที่ยวชมสวนและวิถีชีวิตชาวสวนใกล้กรุงเทพฯ
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share